mdi-calendar-text

بازار گوشت قرمز

event
22 اسفند 1397 چندرسانه‌ای

دیدار با فعالان حوزه دام و اساتید دانشگاه

سوء مدیریت در کنترل بازار گوشت قرمز/قسمت سوم

22 اسفند 1397 چندرسانه‌ای

دیدار با فعالان حوزه دام و اساتید دانشگاه

سوء مدیریت در کنترل بازار گوشت قرمز/قسمت دوم

21 اسفند 1397 چندرسانه‌ای

دیدار با فعالان حوزه دام و اساتید دانشگاه

سوء مدیریت در کنترل بازار گوشت قرمز/قسمت اول

19 اسفند 1397 مطلب

نشست دکتر جلیلی با جمعی از تولیدکنندگان، دانشگاهیان، اعضای اصناف و برخی مدیران حوزه دام و گوشت قرمز

ارائه راهکارهای عملیاتی کنترل بازار گوشت توسط شانزده تن از دانشگاهیان، دامداران، بازرگانان و مدیران

19 اسفند 1397 تصویر

نشست دکتر جلیلی با جمعی از تولیدکنندگان، دانشگاهیان، اعضای اصناف و برخی مدیران حوزه دام و گوشت قرمز