mdi-calendar-text

ساری

event
22 بهمن 1398 تصویر

سخنرانی دکتر جلیلی در جمع راهپیمایان 22 بهمن ساری

22 بهمن 1398 مطلب

سخنرانی دکتر جلیلی در جمع راهپیمایان 22 بهمن ساری

ملت ما نمی پذیرد که دیگران بخواهند برای صنایع دفاعی، تحقیقات علمی، تراکنش مالی و یا عکس صفحه اینستاگرام او تعیین تکلیف کنند