mdi-calendar-text

سخنرانی در یگان سپاه حفاظت هواپیمایی

event
10 دی 1398 چندرسانه‌ای

از ۴۱بند توافق با FATF، تنها ۲ بند آن اجرا نشده؛ بعد عده ای میگویند چرا به آن نمیپیوندیم؟!

10 دی 1398 چندرسانه‌ای

راز وفاق ملی

08 دی 1398 مطلب

درس‌گفتار سیاسی برگرفته از سخنرانی اخیر دکتر سعید جلیلی:

وفاق بر سر راه‌حل، رمز پیروزی است

07 دی 1398 تصویر

وقتی صورت مسئله تحریف میشود!

07 دی 1398 تصویر

از یک سو اعتراف، از سوی دیگر اصرار متحجرانه

05 دی 1398 مطلب

دکتر جلیلی در سی‌وپنجمین سالگرد تاسیس سپاه حفاظت هواپیمایی:

بیش از ۹۵درصد از تعهدات خود مقابل FATF را انجام داده‌ایم و نباید هنوز بدهکارباشیم

05 دی 1398 تصویر

سخنرانی دکتر جلیلی در سی‌وپنجمین سالگرد تاسیس سپاه حفاظت هواپیمایی