mdi-calendar-text

طوفان در بزنگاه

event

مقالۀ مجلۀ باور دربارۀ تحولات فلسطین و نظم جهانیبرگرفته از سخنرانی‌های دکتر سعید جلیلی در دو ماه گذشته

25 دی 1402 تصویر

مقاله «طوفان در بزنگاه» در روزنامه ایران، ۲۴دی۱۴۰۲

طوفان مقاومت آغاز پایان نظم سلطه گر

23 دی 1402 مطلب

مقاله مجله باور درباره تحولات فلسطین و نظم جهانی برگرفته از مجموعه سخنرانی‌های دکتر سعید جلیلی در دو ماه گذشته

طوفان در بزنگاه

23 دی 1402 تصویر

لوح | مقاله طوفان در بزنگاه

نظم جهانی، روایت مقاومت و غفلت از معماری