mdi-calendar-text

رونمایی از کتاب «جولان جوانمرد»

event
14 اسفند 1401 مطلب

رونمایی از کتاب «جولانِ جوانمرد» در خانه اندیشه‌ورزان جوان؛

«جولان جوانمرد»؛ ارائه تصویری از یک الگوی مدیریت بسیجی در کشور

13 اسفند 1401 تصویر

رونمایی از کتاب «جولانِ جوانمرد» با حضور دکتر سعید جلیلی در خانه اندیشه‌ورزان جوان