mdi-calendar-text

نمایشگاه دستاوردهای کمیتۀ امداد

event
14 شهریور 1401 مطلب

بازدید دکتر جلیلی از نمایشگاه دستاوردهای اشتغال و خودکفایی کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره)

حمایت‌های کمیته‌امداد از طریق کارآفرینی، حمایت پایدار و عزتمند است

14 شهریور 1401 تصویر

بازدید دکتر جلیلی از نمایشگاه دستاوردهای اشتغال و خودکفایی کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره)