mdi-calendar-text

دانشگاه شاهد

event
18 آبان 1401 تصویر

سخنرانی دکتر سعید جلیلی در ویژه برنامه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی تحت عنوان «استکبار در خیابان»، در دانشگاه شاهد

17 آبان 1401 مطلب

در جمع دانشجویان دانشگاه شاهد عنوان شد؛

هم حق و هم ماموریت دانشگاه است که سهمی موثر در اجرای برنامه پیشرفت کشور داشته باشد؛ یکی از مطالبات جدی باید دادن این نقش به دانشگاه در برنامه هفتم باشد