mdi-calendar-text

گفتگو با شبکه خبر

event
26 خرداد 1400 مطلب

جلیلی در گفتگو با شبکه خبر:

همزمانیکه دولت، مجلس و قوه قضائیه برای اداره کشور تصمیم میگیرد، افراد و جریاناتی که قصدشان سوءاستفاده است نیز با انگیزه بیشتر به دنبال تامین منافع خود هستند