mdi-calendar-text

دیدار با دختران رای اولی و بانوان تهرانی

event
21 خرداد 1400 تصویر

گزارش تصویری مراسم دخترانرای اولی با دکتر جلیلی

نشست دختران رای اولی با دکتر جلیلی

21 خرداد 1400 مطلب

حضور دکتر جلیلی در جمع دختران رای اولی و بانوان تهرانی؛

زنان، نقش جدی در اصلاح جامعه دارند/ هر برنامه‌ریزی بدون در نظر گرفتن نقش زنان در آن برنامه، ناقص و ضعیف خواهد بود