- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری نشست دولت سایه با نمایندگان «شرکت های غله و خدمات بازرگانی» چندین منطقه کشور