- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری سخنرانی دکتر جلیلی در جمع دانشجویان شرکت کننده در طرح های دانشجویی «شهید دیالمه»، «رسانه‌ای نباء» و «۱۴۳۵»