- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

گزارش تصویری امضای تفاهم نامه کشاورزی- اقتصادی با میزبانی دولت سایه