- دکتر سعید جلیلی - http://drjalily.com -

حضور دکتر جلیلی در روستای کوئیک و بازدید از اقدامات انجام شده توسط حاج سعید قاسمی